Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

El Partit Socialista de Sitges va signar protocol de col·laboració amb els grups municipals

10/03/2017

El Partit Socialista de Sitges va signar protocol de col·laboració amb els grups municipals

psc signa protocol govern

El Partit Socialista de Sitges, el dia 8 de Maig va signar protocol de col·laboració amb els grups municipals que conformen el govern per al desenvolupament de polítiques compartides en el marc de'execució del pressupost municipal.

Aquest acord, consta de propostes sobre pressupostos municipals, agrupades en un decàleg que conté els punts que considerem bàsics i imprescindibles per a ser duts a terme i tenir com a full de ruta de les properes actuacions pressupostaries.


Ricard Vicente i el seu equip han elaborat aquest document, junt amb membres del govern. El PSC ha fet propostes molt concretes com la reobertura del Rusc, la adequació del solar on hi anirà l'Escola Agnès de Sitges, millorar les ajudes de beques menjador, rehabilitació de parcs infantils com Can Falç i un llarg etcètera que podreu trobar en el document que us adjuntem a continuació.
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS QUE CONFORMEN L’EQUIP DE GOVERN I EL GRUP MUNICIPAL SITGES EN POSITIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES COMPARTIDES EN EL MARC D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 


Exposició de motius


1, Sitges ha fet un gran esforç per redreçar la situació econòmica i financera viscuda anys enrere. L’escenari actual ha canviat sensiblement, i ens trobem, afortunadament, amb una hisenda sanejada i amb possibilitats reals de revertir l’estalvi generat en millorar els serveis públics i el benestar de la ciutadania.

2, Ens trobem, tanmateix, en un marc d’actuació molt limitat, tant per les polítiques de contenció de la despesa que s’han imposat als governs locals des de l’Administració de l’Estat, així com per la pròpia capacitat d’unes estructures municipals que tot just ara comencen a estabilitzar-se. Aquest marc demana dels Grups Municipals sumar esforços i consensos.

3, El grups municipals que formen el Govern de l’Ajuntament de Sitges, CiU i ERC, i el grup municipal Sitges en Positiu, han entès que aquest és un moment propici per desenvolupar millors serveis i per dur a terme projectes rellevants per a la població, i estan en condicions d’establir un consens ampli, amb mutu compromís, col·laboració i diàleg franc i obert.

4, En particular, s’han aproximat posicions en el desenvolupament de POLÍTIQUES COMPARTIDES que afecten els següents següent àmbits d’actuació, i que es detallen en document Annex al present Protocol:

a) Política Social Preventiva
b) Política d'Atenció Ciutadana
c) Política Socio-educativa
d) Política d'Accessibilitat
e) Política Urbanística
f) Política Esportiva
g) Política Comercial
h) Política de Promoció
i) Política Cultural
j) Política Formativa treballadors/es municipals

5, L’assoliment d’objectius concrets i avaluables en cadascun dels àmbits indicats, té com a principal instrument l’aprovació i execució del Pressupost Municipal, i, a tal fi, els Grups Municipals que signen el present document adopten els següents

ACORDS


Primer: El Grup Municipal Sitges en Positiu facilitarà l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal per a 2017 mitjançant l’abstenció dels seus regidors en l’acte de votació plenària, propiciant un debat constructiu i de col·laboració.

Segon: El Grup Municipal Sitges en Positiu i els Grups Municipals que integren l’Equip de Govern, es comprometen a constituir una Comissió política de seguiment de l'execució del Pressupost 2017, oberta a altres Grups Municipals, amb les següents finalitats:

a) Avaluar el compliment dels presents acords a través de l’execució pressupostària.
b) Formular propostes concretes que permetin, en base a l’evolució de la despesa, incrementar les dotacions inicials previstes en el àmbits d’actuació compartits esmentats en l’apartat 4 de l’exposició de motius i assegurar-ne així la seva execució.
c) Estudiar, de forma específica, la possibilitat d’incorporar noves dotacions econòmiques al Pressupost a partir de l’amortització de deute amb càrrec al superàvit pressupostari, amb la finalitat d’incrementar les dotacions inicials previstes en el àmbits d’actuació compartits esmentats en l’apartat 4 de l’exposició de motius i assegurar-ne així la seva execució.
d) Destinar els romanents disponibles corresponents a l’exercici 2016 a incrementar les dotacions inicials previstes en el àmbits d’actuació compartits esmentats en l’apartat 4 de l’exposició de motius i assegurar-ne així la seva execució.
e) Estudiar les capacitats i procediments legalment assumibles per incrementar el sostre de despesa en el projecte de Pressupost per al 2018, a fi d’aplicar les millores als àmbits d’actuació compartits.

Tercer: El Grup Municipal Sitges en Positiu facilitarà activament el compliment dels acords adoptats per la Comissió política de seguiment que tinguin com a objectiu el compliment de les polítiques que afecten els àmbits d’actuació compartits esmentats en l’apartat 4 de l’exposició de motius, mitjançant el seu vot afirmatiu als correlatius expedients d’ampliació o modificació de crèdits.

 

Politiques

Modificació pressupost

Quantitat

Prio/Aplicació

1.- Política Social Preventiva: assegurar subministres pels que menys tenen; beques menjador; treballador/a social pel CAP; banc de medicaments per malalts crònics sense recursos; tarifació social de tot servei municipal; ajudes a la contractació; servei de mediació; servei Dona; ajudes a l'habitatge

 

 • Ajuda desnonaments – pagament lloguers
 • Ajuda pagament  subministrés (llum, agua, gas)
 • Subvenció - menjadors escolars
 • Ajuda aliments - (Creu Roja, Caritas, pagament menú)
 • Sitges dona (Atenció professional)
 • Ajuda a l’habitatge
 • Servei de mediació

300.000,00

350.000,00

100.000,00

200.000,00

 

50.000,00

100.000,00

50.000,00

Mod pressupost

Mod pressupost

Mod pressupost

Mod pressupost

 

Mod pressupost

Mod pressupost

Mod pressupost

2.- Política d'Atenció Ciutadana: Projecte estrella: Nova OAC (de procediment, de més personal, de nou tracte als sitgetans/es)

 • Pla de Barris (proporcionar locals i recolzament)

150.000,00

Mod pressupost

3.- Política Socio-educativa: Rusc, projecte de lleure educatiu inclusiu; Patis escolars redissenyats per la comunitat educativa i d'obertura a la vila; augment dels sous de les treballadores de la llar d'infants; nou Agnès de Sitges

 • Re-apertura Rusc ( activitats)
 • Llars d’infants (Beques i tarifa social)
 • Escola Agnès (preparació solar  serveis)
 • Manteniment i adequació escoles i instituts

100.000,00

100.000,00

75.000,00

150.000,00

Romanent

Mod pressupost

Mod pressupost

Mod pressupost

4.- Política d'Accessibilitat: Turisme integrador; parcs i jardins de i per a tots i totes; projecte estrella: replantejament i embelliment del pas de les barreres

 • Condicionar parques Falç, Robert, Terramar)
 • Pas de la via
 • Auditoria i estudi del pla de accessibilitat actual

100.000,00

300.000,00

30.000,00

Romanent

Romanent

Mod pressupost

5.- Política Urbanística: desenvolupament PP1 La Plana.  Pacte dels equipaments que hi han d'anar

 • Inici pressupost participatiu per barri

Romanent

Romanent

 

6.- Política Esportiva: reforç dels equipaments; nou camp de rugbi

 

 • Nou camp de rugby

Romanent

Romanent

 

7.- Política Comercial: reforç mercat municipal; nou pla estratègic de dinamització comerç local; encarar tema terrasses

 • Potenciar nivell 10 (Formació, ocupació local)

60.000,00

Mod pressupost

8.- Política de Promoció: Definir model de vila (darreres notícies Terramar-Melià); sinèrgies noves; Llotja; recuperar eina propera a l'Agència de Turisme

 

50.000,00

Mod pressupost

9.- Política Cultural: Espai firal; pacte de criteris en la gestió i evolució dels festivals actuals

 • Serveis de producció televisiva

60.000,00

Mod pressupost

10.- Política Formativa treballadors/es municipals: Per fer els anteriors 9 punts cal recolzar els nostres tècnics i funcionaris. Nou pla de treball

 • Formació personal ajuntament

60.000,00

Mod pressupost