Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

Presentació de les obres del Casino Prado Suburense

27/09/2017

Presentació de les obres del Casino Prado Suburense

Galeria Fotogràfica

casino prado suburense

L’alcalde de Sitges i president de la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Suburense, Miquel Forns, i la presidenta del Casino Prado Suburense, Carme Artigas, han presentat avui el resultat dels treballs que s’han dut a terme al teatre de l’entitat.

En la primera fase de les obres que han durat uns 8 mesos s'ha rehabilitat la Coberta, s'han fet obres de manteniment a la platea del teatre, s'han fet actuación en les pintures de les façanes

Millores en la estanqueïtat de la coberta

- Desmuntatge de la teulada antiga. Extracció de les teules per a posterior aprofitament, arrencada de les llates i biguetes de fusta
- Muntatge de la nova teulada consistent en la col.locació d'un panell de sandwich amb aïllament, una làmina impermeable, una làmina impermeabilitzant i finalment la col.locació de teules aprofitant un 50% de les teules recuperades
- Impermeabilització de tota la coberta plana

Millores estructurals

- Noves bigues de fusta laminada GL24 en la zona platea
- Reforç de la paret de separació entre la platea i l'escenari en tota la seva part superior
- Reforç dels suports de les bigues del darrer tram de platea de longitud 5,00m
-Reforç de les encavallades existents de fusta en zona platea i escenari per aconseguir la protecció contra el foc de 30 minuts.
- Noves bigues de fusta laminada GL24 en la zona de torratxes

Millores contra incendis

-Reforç de les encavallades existents de fusta en zona platea i escenari per aconseguir la protecció contra el foc de 30 minuts.
- Formació de paret tallafocs en coberta entre platea i escenari
- Col.locació de 2 exutoris en la coberta de l'escenari
- Tancament del pas existent entre sotacoberta de la zona platea i la zona escenari

Millores en el manteniment

- Col.locació de taulell de fusta OSB en tot l'interior de la coberta inclinada que permet el pas de persones per a un manteniment més còmode de la zona i alhora serveix de protecció de les pintures del soste de la platea
- Col.locació d'escala escamotejable per poder accedir més fàcilment a la coberta plana per al seu manteniment.
- Demolició de les xemeneies no originals de la coberta
- Eliminació de cablejat obsolet existent dins de la coberta inclinada i millor col.locació del cablejat en funcionament.
- Col.locació de pinta de punxes anti-ocells per evitar que els coloms es puguin ubicar a les cornisses de la façana i tapiat de forats per evitar l'entrada de coloms a l'interior.
- Col.locació de línia de vida definitiva homologada a la coberta, per a un manteniment amb seguretat.
- Formació de xemeneia en coberta per a futur recorregut vertical de les instal.lacions de PB i P1
- Col.locació d'escala de gat per a facilitar el pas de la coberta superior a la inferior.
- Pintat de les façanes a carrer.

Obres a la Platea del Teatre

- Substitució del paviment perimetral de la platea i zona posterior
- Sanejament del fossar del teatre
- Millora de la ramp d'accés als banys interiors de la platea
- Eliminació de la moqueta de les parets de la platea en planta baixa i posterior pintat de parets i sostre de la zona de platea
- Substitució de les butaques de la platea.
- També s'ha ubicat un espai per una cabina de llums i só professional

Actuació en les pintures de les façanes

1.El primer pas ha estat l'eliminació de la brutícia superficial amb pinzells tous, en aquelles zones que ho han permès. A continuació s'ha fet la neteja en humit de dipòsits superficials existents, sempre comprovant prèviament la resistència al tractament de les pintures.

2. Fixació i consolidació

Un cop finalitzada la fase de neteja, i després de deixar assecar completament les pintures, s'ha efectuat la fixació superficial, tant de la capa pictòrica com de l'arrebossat. El tractament pel deficient estat de conservació ha estat generalitzat. S'ha aplicat el fixatiu a pinzell o per polvorització, segons la zona i el tipus de morter.
A continuació s'ha treballat per consolidar les bosses existents entre l'arrebossat i el parament amb morters d'injecció. Aquestes bosses suposen un greu perill ja que poden provocar el despreniment de l'arrebossat i la capa pictòrica en els punts afectats.
Les fisures, esquerdes i forats, tant presents a l'arrebossat de les pintures com en les juntes entre aquestes i els maons, s'han tancat amb morter tradicional de calç i sorra rentada i garbellad, per assegurar una granulometria ben fina i uniforme. Alguns elements metàl.lics presents a les totxanes situades vora les pintures i que no s'han pogut extreure, s'han tractat amb antiòxid i protecció.

3.Reintegració cromàtica

La idea inicial sobre la reintegració cromàtica de les pintures en tot moment s'ha basat en el respecte per l'original. Tenint en compte aquest principi i de manera consensuada, les pèrdues de policromia s'han tractat de forma diferent segons la seva tipologia, dimensió i informació existent.

Les pèrdues totals de pintura, de petites dimensions (menys d'1 cm2), s'han tractat imitant l'original de forma força aproximada per tal d'homogeneïtzar la lectura. Aquelles zones de dimensions més grans, però en les que es veia perfectament el dibuix o les restes de pintura original, s'han tractat de manera semi imitativa., per valadures de color. És a dir, la pintura s'ha aplicat amb molt poca càrrega de pigment i diverses capes., amb la qual cosa es controla perfectament la intensitat del retoc. I s'ha deixat en un to lleugerament més baix que l'original. Amb la mateixa tècnica s'han retocat els empal.lidiments o els regalims.
També, els motius repetittius com per exemple la sanefa de llangardaixos o les garlandes vegetals del carrer Francesc Gumà, s'han frefet parcialment, ja que es tenia tota la informació necessària per fer-ho i les restes existents eren molt evidents. No ha estat el mateix l'escena de l'àngel que agafa el gall, situada a la mateixa façana. En aquest cas la informació i restes pictòriques no han estat suficients per reconstruir algunes formes, per la qual cosa el tractament ha estat menor: s'han retocat llacunes, pèrdues, regalims, etc. però no s'han redibuixat les figures.

4. Tractament de l'emmarcament de maons i pedra dels ampits de les finestres

Paral.lelament ha estat necessari treballar en la neteja dels maons vistos que emmarquen les pintures, neteja per aspiració de les acumulacions de pols, excrements d'aus i d'altres dipòsits existents, i en humit amb vapor d'aigua treballant amb raspalls.
També s'ha aplicat puntualment biocida per tal d'eliminar fongs i líquens presents en algunes totxanes. I s'han tancat forats i esquerders amb morter tradicional.
Finalment s'ha intervingut també en algunes esquerdes o pèrdues de volum de les finestes de la façana del carrer Francesc Gumà, així com en taques o canvis de color.

El Casino Prado ha aconseguit un subvenció per poder seguir amb la segona fasse de les obres, el Profecte de reforma per a la millora energètica de l'edifici social.En aquesta segona fase s'arreglaran i milloraran les finestres i la façana orientada al jardi.


Millora 1.- Reducció de la superfície vidriada de façana orientada a Sud
La proposta redueix substancialment la superfície d'obertures. Aproximadament uns 40m2. A més rebaixa les alçades de les llindes de les obertures per evitar al màxim que inicideixin els raigs solars a l'interior. Es tapen obertures amb paret de 30cm, amb dos fulles ceràmiques i aïllament tèrmic interior. En aquestes zones es millora la trnasmitància tèrmica de 1,60 a 0,60 W/m2 K.

Millora 2.- Substitució de l'actual fusteria exterior
Es proposa la substitució dels actuals tancaments exterior de fusta amb vidre senzill, per una fusteria actual d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, millor estanqueïtat i millor grar de permeabilitat.

Millora 3.- Substitució de l'envidrament dels tancaments
Amb la substitució dels tancaments exteriors també es proposa la substitució de l'envidrament. Actualment el vidre és senzill i es proposa un vidre doble laminat 3+3 i 4+4 amb cambra d'aire al mig. Amb aquesta actuació el coeficient U del vidre baixa considerablement de 5,7 W/m2 a 2,7 W/m2 K amb el conseqüent estalvi energètic.

Millora 4.- Previsió per a la col.locació d'elements de protecció solar
La majoria d'obertures s'ubiquen en orientació Sud i actualment no tenen cap regulador o protector de sol. Es proposa la previsió de deixar l'espai de caixa de persiana necessari per a la futura col.locació de persianes tipus gradhermetic amb lames d'alumini enrotllables que permetin jugar amb la transmissió del sol cap a l'interior de l'edifici segons el moment del dia ii la incidència solar. Això permet guanyar am eficiència energètica de l'edifici.

Millora 5.- Substitució del fals sostre de la planta 2 i incorporació d'aïllament tèrmic
La coberta de l'edifici és una coberta plana sense cap aïllament. Consisteix en un forjat unidereccional i directament el gruix de pendents i impermeabilització.
La coberta té una superfície considerable, de 225m2 i és per això que és un punt per on es pot perdre molta energia.
Millorar aquest envolvent serà molt beneficiós energèticament parlant . Amb la solució actual, el coeficient de transmitància tèrmica de la coberta és de 2,27W/m2 K.
La reforma inclou la col.locació d'un aïllament tèrmic de llana mineral de 60 mm de gruix entre el fals sostre i el forjat. La solució fa que la transmitància tèrmica de la coberta baixi fins a 0,52 W/m2 K.

Millora 6.- Substitució d eles actuals lluminàries per unes més eficients
Aprofitant que es substitueix el fals sostre de la planta 2, es proposa substituir les lluminàries actuals que s'ubiquen al fals sostre.
Actualment, hi ha instal.lat lluminàries fluorescents. Es proposa substituir-les per downlights tipus LED, molt més eficients energèticament i que a l'hora ajudaran a reduir la potència i despesa elèctrica de l'equipament.