Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

ICV presenta al.legacions a la subvenció a Jet Management pel Festival de Terramar

29/08/2018

ICV presenta al.legacions a la subvenció a Jet Management pel Festival de Terramar

icv festival

Al·legacions a la subvenció de 150.000 euros pel Festival de Terramar i sol·licitud de la nul·litat de l’acord.

Carme Gasulla, regidora d’Icv (membre de Catalunya en Comú) ha presentat tres al·legacions a l’acord del Ple de mes de juliol on es va aprovar una modificació de crèdit per una subvenció a Jet Management-Festival de Música Jardins de Terramar.

La modificació de crèdit extraordinari i la concessió directa d’una subvenció de 150.000 euros a Jet Management –Festival de música Jardins del Terramar s’aprova en el passat Ple del 30 de juliol del 2018 sense que consti en el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sitges 2017-2018. El Pla és un instrument d’elaboració obligatori per la llei general de subvencions i descriu l’efecte i impacte que s’espera aconseguir amb l’acció institucional durant un determinat període de vigència i conseqüentment ha d’estar vinculat amb els objectius establerts en els corresponents programes pressupostaris.

L’exclusió de Jet Management del Pla Estratègic de Subvencions significa la seva “expulsió” de l’àmbit de la concessió nominativa i directa ja que no hi apareixen expressament ni l’objecte, ni la dotació pressupostària, ni el beneficiari o beneficiària en l’estat de despeses del pressupost inicial.

Tampoc consta a l’expedient que la modificació de crèdit, com a conseqüència de la voluntat de l’Ajuntament de Sitges de subvencionar l’empresa Jet Management, sigui producte d’un conveni a través del qual es canalitzaria l’aportació econòmica. El conveni hauria de ser l’instrument per a canalitzar aquesta subvenció en el cas que fos inclosa nominativament en el Pla Estratègic de subvencions.

PRIMERA AL·LEGACIÓ.

En cap cas, la modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari de 150.000 euros, pot ser una concessió DIRECTA i NOMINATIVA perquè no compleix cap dels requisits contemplats a la Llei 38/2003 del 17 de novembre, general de subvencions i del Reglament de la Llei 38/2003,del 17 de novembre, general de subvencions:
-No és prevista nominativament en el Pla Estratègic de Subvencions en el termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions.
-L’atorgament o la quantia no ve imposat a l’Ajuntament per una norma de rang legal.
-No té caràcter excepcional, ni s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

SEGONA AL·LEGACIÓ:

Si l’Ajuntament el que cerca és contribuir a la promoció, la difusió, el disseny i l’organització d’activitats no lucratives de promoció cultural i artística, realitzades en el seu àmbit d’actuació, organitzades per entitats privades S’HAURIA DE CONVOCAR CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST PROJECTE CULTURAL I ARTÍSTIC. No es justifica cap raó que dificulti la seva convocatòria pública. El procediment de concessió d’aquesta subvenció s’hauria d’haver tramitat en règim de concurrència competitiva.

Als efectes de la Llei General de subvencions, tenen la consideració de concurrència competitiva “el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris”.

Per tant, es vulneren els TRES PRINCIPIS FONAMENTALS de la subvenció:
1.-La PUBLICITAT, la TRANSPARÈNCIA, la CONCURRÈNCIA, la IGUALTAT i la NO DISCRIMINACIÓ.
2.-L’EFICÀCIA en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
3.-L’EFICIÈNCIA en l’assignació i utilització dels recursos públics..

Es vulneren concretament els articles 8,22,28 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions i els articles 10,55,65 i 67 del Reial Decret 887/2006,de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions.


TERCERA AL·LEGACIÓ

Recurs especial en matèria de contractació per la modificació de les condicions del concurs:
Tenint en compte la llei contractes sector públic BOE-9-2017

CAPÍTOL V Del recurs especial
Article 44. Recurs especial en matèria de contractació: actes recurribles
2.B Poden ser objecte del recurs les actuacions següents: Els actes de tràmit adoptats en el procediment d'adjudicació, sempre que aquests decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin una indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos legítims.

PER L'APLICACIÓ DE :

Article 205. Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials.

Una modificació d'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent del subscrit en un principi. En qualsevol cas, una modificació es considera substancial quan es compleixi una o diverses de les condicions següents:

1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent de l'acceptada inicialment o haurien atret més participants en el procediment de contractació.

Per Carme Gasulla és un acord nul de ple dret en aplicació de l’article 47.e)de la Llei 39/2015,d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .Per tot això, SOL.LICITA que,en primer lloc ,s’aturi el procediment aprovat pel Ple de creació de l’aplicació pressupostària A131 91231 4790012: subvenció a Jet Management-Festival música Jardins Terramar amb crèdit de 150.000 euros mitjançant crèdit extraordinari 08CE/18 i, en segon lloc, que es declari la NUL.LITAT de dit acte administratiu i es retrotregui l’expedient.

10/09/2015

COMUNICAT DE ICV-EUIA DE SITGES          

El Ple aprova la dedicació i retribució dels regidors

ICV-EUIA de Sitges comunica que, com a mesura de protesta, la nostra regidora a l’Ajuntament de Sitges, Carme Gasulla, no assistirà al Ple Extraordinari convocat per avui.
Considerem que aquesta convocatòria és del tot innecessària i utilitza l’Ajuntament (una institució pública al servei de totes les sitgetanes i sitgetans) com a eina sectària just el dia en el qual comença la campanya electoral.
Convocar un Ple extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia –l’aprovació d’una moció per a reconèixer el caràcter plebiscitari de les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre- no és només intencionat i partidista sinó que representa una despesa a l’Ajuntament innecessària; és important que les sitgetanes i els sitgetans coneguin que cada Ple extraordinari suposa una despesa d’uns 8.000 euros a les arques de l’Ajuntament. 8000 euros és una quantitat prou important com per pensar-s’ho bé abans de convocar-ne cap. A més, el cas que ens ocupa és especialment greu tenint en compte que el passat dia 1 de setembre ja es va celebrar un altre Ple extraordinari també amb un únic punt de l’ordre del dia i d’ una durada de només vint minuts. No entenem per què no es va aprofitar aleshores aquella convocatòria per votar la moció que avui es presenta.
ICV-EUIA també manifesta la seva indignació per l’anunci publicat el passat divendres dia 4 de setembre on s´ha anunciava la celebració d’aquest Ple (abans que els regidors i regidores rebessin la convocatòria); però no només s’anunciava sinó que, fins i tot, es donava per aprovada la Moció que avui es votarà. Ens preocupa i molt que un mitjà de comunicació local ja tingui el resultat d’un Ple que ni tan sols s’ha convocat.
Considerem que l’Ajuntament no és el terreny de joc on s´ha de decidir el contingut, caràcter i fins i tot el resultat d’un procés electoral nacional. Creiem que han de ser els catalans i les catalanes que decideixin lliurament quina és la Catalunya que volen el proper dia 27 de setembre. Nosaltres no participarem en un debat marcat, de manera partidista, des de fora del consistori. I menys, tal i com el Govern de Sitges l’ha plantejat (de manera precipitada, manipuladora i poques hores abans que comenci la campanya electoral). Som, com tots el regidors i regidores electes, representants legítims de tots els ciutadans i ciutadanes de Sitges, ens agradin o no les seves idees. I, tot i que entenem que el debat nacional és d’interès popular, creiem que Sitges té suficients necessitats d’actuació immediata per part de l’Ajuntament com per dedicar, en exclusivitat, una sessió de Ple sobre aquest únic tema el qual l’Ajuntament no en té competència.
Mentre uns i uns altres discuteixen, Sitges espera respostes a tots els seus problemes.
Visca Sitges i Visca Catalunya.